شورای ها اسلامی بخش

گرشاد آخرتی

رئیس شورای اسلامی بخش و عضو شورای اسلامی روستای کرج آباد

ناصر حقی

نایب رئیس شورای اسلامی بخش و عضو شورای اسلامی روستای سرگیزه

رحیم نظامی

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی و عضو شورای اسلامی روستای نرج آباد

میر اسماعیل حسینی

رئیس شورای اسلامی شهرستان ،عضو هیات مصوبات بخش ، عضو شورای اسلامی بخش مرکزی ، عضو شورای اسلامی روستای مغانجیق

محمود حسینی

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی و عضو شورای اسلامی روستای ورجوی